İşte "Medya ve Din Sempozyumu"nun detayları...

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek “Medya ve Din Sempozyumu”nun detayları açıklandı.

İşte "Medya ve Din Sempozyumu"nun detayları...

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek “Medya ve Din Sempozyumu”nun detayları açıklandı.

İşte
20 Mart 2015 - 08:58

İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde 2-3 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek sempozyumda medya-din ve ticaret ilişkisi, medya-din ve görsellik, medya-din ve dijitalleşme gibi konulardan oluşan 10 oturumda medya ve din etkileşimi, bütün yönleriyle ele alınacak.  

Medya profesyonelleri, akademisyenler, Diyanet mensupları, yazarlar, gazeteciler ve sanatçılardan oluşan 60 ayrı isim, medya ve din ilişkisini farklı boyutlarıyla değerlendirecek.  

Sempozyum için hazırlanan sosyal medya hesaplarından da, internet kullanıcılarına anlık bilgiler verilecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce yerleşkesinde yapılacak sempozyuma dinleyici olarak katılmak için herhangi bir başvuru da gerekmiyor.

Sempozyumla Türkiye’de ve dünyada medya ve din üzerine yapılan çalışmalar dikkate alınarak bir rapor oluşturulması planlanıyor. Raporda Türkiye’de dinin medyada nasıl temsil edildiğine de yer verilecek. Sempozyumun Türkiye’de akademik bağlamda medya ve din etkileşimine yeni ve özgün bir boyut kazandırması bekleniyor.

Sempozyumda ele alınacak konu başlıkları, içerikleri ve bildiri sahipleri ise şöyle:


Medya-Din ve Ticaret İlişkisi 

Türkiye’de medya ticari işletmelerin bir araya getirdiği bir sektör ve bu sebeple önemli bir ekonomik aktördür. Medya sadece sahipliği bağlamında önemli bir ekonomik aktör değil aynı zamanda kamu kurumları ve özel sermaye kuruluşları ile ilişkisi noktasında da önemli bir ekonomik etkinlik alanıdır. Dine bakış açısıyla ele alındığında, ticari bir kuruluş olarak medya, sermayesini din üzerinden şekillendirebilmekte, din üzerinden geliştirebilmektedir. Din, medyada yer alma biçimine bağlı olarak ticarileşme sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu oturumda, ticari kimliğiyle medyanın din ile ilişkisi sonucunda, medyanın ve dinin nasıl etkilendiği üzerinde durulacaktır.   Erhan Erken’in başkanlığındaki oturumda, Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Prof. Dr. Hüner Şencan, Prof. Dr. Osman Bayraktar, Prof. Dr. Ömer Torlak ve İsrafil Kuralay bildiri sunacaklar.  

Medya-Din ve İletişim  

Günümüzde medyanın rolü gittikçe artmaktadır. Bu sebeple medya var olan gücünü korumak, geliştirmek ve tercih edilebilirliğini arttırmak için sosyal paydaşlarıyla ilişkisini sürekli gözden geçirmeye ihtiyaç duymaktadır. İletişim yönetimi, medyanın tüm sosyal paydaşlarıyla yürüttüğü ilişkiler için bir ihtiyaçtır. Medyanın değindiği önemli ve hassas alanlardan biri olan dinin, iletişim stratejisi içinde nasıl ele alındığı, din, medya ve iletişim uzmanları arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu, medyanın dine bakış açısıyla belirlenmektedir. Bu oturum kapsamında, medyanın özellikle kendi organizasyonel yapısı içinde dini konuları ele alış şekilleri incelenecektir.   Nurullah Öztürk’ün başkanlığındaki bu oturumda, Ekrem Şahin, Dr. Yüksel Salman, Ragıp Duran, Prof. Dr. Füsun Alver ve Miyase İlknur bildiri sunacak.   

Medya-Din ve Siyaset  

Din ve siyaset ilişkisi özellikle toplumumuzda yıllardır konuşulan ve tartışılan konu başlıklarından biridir. Teknolojinin gelişmesi, medyanın toplumsal değişim sürecinde etkisini arttırmasıyla birlikte, din ve siyaset ilişkisi içinde medyanın nasıl rol oynadığı üzerine de birçok tartışma sürdürülmektedir. Bu oturumda din ve siyaset ilişkisinde medyanın oynadığı rol üzerinde durulacaktır. Medyanın din ve siyaset ilişkisinin dönüşümünde üstlendiği rol incelenecektir.   Dr. Necdet Subaşı’nın başkanlığındaki bu oturumda, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Prof. Dr. Emine Yavaşgel, Doç. Dr. Alev Erkilet, Yrd. Doç. Dr. Hidayet Tuksal ve Doç. Dr. Fahrettin Altun bildiri sunacak.  

Medya-Din ve Söylem  

Sanat ve edebiyat içinde bulunduğu toplumun koşullarından mutlak suretle etkilenmekte ve ona göre şekillenmektedir. Bir toplumun kurallarını belirleyen temel etkenlerden biri olan dine göre toplumun sanat ve edebiyat yapısı şekil almaktadır. İçinde gizem barındıran ezoterizm, neredeyse dinin yerine geçmiş, sanat ve edebiyat yapıtları tarafından konu edilmeye başlanmıştır. Bu oturumda edebiyat, sanat ve söylem arasındaki bağ tartışılacaktır.   Dr. İbrahim Demirci’nin başkanlığındaki bu oturumda Doç. Dr. Vefa Taşdelen, Ömer Lekesiz, Cemal Şakar, Yrd. Doç. Dr. Özkan Gözel ve Prof. Dr. Selçuk Mülayim bildiri sunacak.   

Medya-Din ve Toplumsal Değişme  

Toplumsal değişme, değerleri ve inancı da içine alan, toplumun iyi ya da kötü yönde dönüşümünden söz eden bir terimdir. Toplumsal değişme içinde değerler ve inançlar olarak ifade edilenler, genellikle dini olanla yakın ilişki içinde bulunan konulardır. Medya, toplumsal değişim sürecinde etkin bir konuma sahiptir. Değişimi yönlendiren, hızlandıran ya da yavaşlatan yapı içerisinde, medyaya ayrı bir önem atfedilmektedir. Medyada yer alan programların, toplumun geleceği olarak okunabileceği yönünde öngörüler bulunmaktadır. Oturum kapsamında, medyanın toplumsal değişimi nasıl yönlendirdiği ve dinin bu süreçte nasıl etkilendiği üzerinde durulacaktır.   Prof. Dr. Ümit Meriç’in başkanlığındaki oturumda Prof. Dr. Korkut Tuna, Prof. Dr. Erol Göka, Prof. Dr. Kadir Canatan, Prof. Dr. Atilla Yayla ve Öğr.Gör. Feyza Akınerdem bildiri sunacak.  

Medya-Din ve Görsellik  

Görsellik, ister yazılı ister görsel olsun insanlık tarihi ile eş bir iletişim işlevine sahiptr. Toplumların hayatlarını ve yaşam kurallarını şekillendiren din ile görsellik arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Dinin izin verdiği ölçüde görselliğin kullanılması ve ynsıtılması olasıdır -suret yasağı tartışmaları ile birlikte. Dinlerin görsellikle aralarındaki ilişki, görselliğe olan bakış açıları resimden, mimariye, süsleme sanatlarından günlük hayattaki estetik algısına kadar pek çok alanı etkilemektedir. Bu oturum kapsamında farklı dinlerin ve farklı bakış açılarının din ve görsellik ilişkisini değerlendirmesi hedeflenmektedir.   Prof. Dr. Turan Koç’un başkanlığındaki oturumda Prof. Dr. Ayhan Ceylan, Prof. Dr. Yalçın Lüleci, Dr. Nicole Nur Kançal, Mücahit Küçükyılmaz ve Prof. Dr. Nigar Pösteki bildiri sunacak.  

Medya-Din ve Kamusal Alan  

Medyada dinin temsili iki başlık altında incelenebilir: din temalı konuların temsili ve dini kişilerin temsili. Din temalı konular haber programlarından televizyon dizilerine ya da sinema filmlerine kadar pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Dini temalı konular programlarda odak noktayı oluşturabildiği gibi bu konulara sadece “değinilmesi” de mümkündür. Din adamlarının temsili ise yine aynı şekilde tüm medya yayınlarında yer alabileceği gibi, dini kisveyle özel olarak medyada yer alan kişiler de bulunmaktadır. Dinin nasıl temsil edildiği, dinin toplum tarafından nasıl anlaşılacağını belirleyecektir. Bu oturumda, din temalı konuların ve din adamlarının medyada nasıl temsil edildiği ve dinin bu temsiliyetten nasıl etkilendiği üzerinde durulacaktır.   Davut Dursun başkanlığındaki bu oturumda Hümeyra Şahin, Ayşe Böhürler, Prof. Dr. Talip Küçükcan, Yıldız Ramazanoğlu ve Muhsin Mete bildiri sunacak.   

Medya-Din ve Popüler Kültür  

Popüler kültür, çabuk ulaşılan, büyük kitleler tarafından benimsenen, hızla değişen, sürekli tüketilen, gündemde olan kültürdür. Moda, müzik, eğlence gibi popüler kültür alanları kendi içinde ve diğer alanlarla sürekli ilişki halindedir. Örneğin kadın giyim modası, erkek giyim modası olmadan düşünülemez. Aynı zamanda müzikteki ve magazindeki popüler değişimler giyim modasını da etkilemektedir. Bu süreçte din de popüler kültürden ister istemez etkilenmekte ve dini giyim modası, dini eğlence mekanları, dini müzik gibi pek çok alanın doğmasına zemin hazırlamaktadır. Tüm popüler kültür alanlarında olduğu gibi din ve popülerleşme ilişkisinde de yeni olanı benimsetme görevi medyaya düşmektedir. Bu oturum kapsamında, medya aracılığıyla sunulan moda, eğlence, magazin gibi popüler kültür alanlarının yine popüler kültür bağlamında dinle ilişkisi irdelenecektir.   Prof. Dr. Naci Bostancı başkanlığındaki bu oturumda, Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu, Doç. Dr. Ali Büyükaslan, Prof. Dr. Mustafa Arslan, Prof. Dr. Hamza Çakır ve Prof. Dr. İlhami Güler bildiri sunacak.  

Medya-Din ve Eğitim  

Medyanın gelişmeye başlamasıyla birlikte özellikle çocukların aile içinde aldıkları eğitim, aile bireylerinden medyaya doğru kaymaya başlamıştır. Aile tarafından öğretilen dini eğitim de bunlardan biridir. Yetişkinlerin de içinde yer aldığı ancak çocukların daha önde bulunduğu grup, medya içeriklerinde yer alan bilgilerle din eğitimi yapabilmektedirler. Televizyon, internet, çizgi film, dizi, kitap, cd/dvd, oyun gibi araçlarla dini eğitim verilmesi mümkün görülmektedir. Ancak bu alanda öne çıkan sorunlardan biri, bu içeriklerin doğruluğunun belirlenmesidir. Bu oturum kapsamında medya aracılığıyla verilen din eğitimine ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ve ideal içerik üretimi tartışılacaktır.   Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın başkanlığındaki oturumda Prof. Dr. Said Yazıcıoğlu, Dr. Mehmet Sürmeli, Melike Günyüz, Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Prof. Dr. Mustafa Öztürk bildiri sunacak.   

Medya-Din ve Dijitalleşme  

Dünya dijitalleşmeye başladıkça birçok şey de bu sürecin içinde evrilmektedir. Din de yaşanan bu değişimlerden etkilenmiştir. Dijitalleşmeyle birlikte online günah çıkarmadan, mezarlıkları sanal olarak ziyaret etmeye, internet üzerinden dua etmek ve SMS ile kurban kesmeye kadar pek çok dini vecibenin farklılaştığı görülmektedir. Bunların yanı sıra din adamlarının dijital ortamı kullanarak o dinin mensuplarına ulaşmaları ve yeni bir iletişim ortamı oluşturmaları da dinin dijitalleşmesine örneklerdir. Bu oturum kapsamında din ve dijitalleşmenin işteş olarak nasıl etkilendikleri ve dinin-din adamlarının dijital mecrayı nasıl kullandıkları ya da kullanabileceklerinin tartışılması hedeflenmektedir.   Prof. Dr. Bilal Arık’ın başkanlığındaki bu oturumda Yrd. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, Fatma Ekinci, Yrd. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz, Doç. Dr. Nuri Tınaz ve Nevin Meriç bildiri sunacak.   

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. http://ww4.ticaret.edu.tr/medyavedinsempozyumu/  

Prof. Dr. Mete Çamdereli'nin sempozyum hakkındaki açıklaması için tıklayınız.      

Bu haber 4094 defa okunmuştur.