Dijital Okuryazarlığın Dini Boyutları

Dijital Yayınlar Daire Başkanı Lokman Arslan’dan önemli yazı.

Dijital Okuryazarlığın Dini Boyutları

Dijital Yayınlar Daire Başkanı Lokman Arslan’dan önemli yazı.

Dijital Okuryazarlığın Dini Boyutları
07 Temmuz 2020 - 22:10

Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanı Lokman Arslan, Müslümanın dijital çağla imtihanı hakkında önemli bir yazı kaleme aldı.
 
Diyanet Aylık Dergi’nin son sayısında (Temmuz 2020) yayınlanan makalesinde Lokman Arslan, dijital okuryazarlığın dini ve ahlaki boyutlarından söz etti.
 
Arslan, yazısında “Bilgiyi tamamlayan ahlak, hukuk, etik, ve estetik gibi değerleri dijitalleşmenin hızına ve cazibesine feda etmemeliyiz” diyerek “Böylesi bir dijital okuryazarlık bireysel ve toplumsal zorunluluğun ötesinde dinî bir vecibedir. Aksi takdirde hikmet ve marifetle süslememiz gereken bireysel, ailevi ve toplumsal hayatımızı; emoji ve görsellerle tasarlanarak çekici hâle getirilmiş sanal hurafelerin dezenformasyon ve manipülasyonlarına kurban etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.
 
İnsanın fıtratı gereği bilgi edinme, öğrenme kabiliyet ve arzusu bulunduğunu söyleyen Arslan, bilgi ve kanaatlerine dayanarak aldığı kararlarla hayatına yön verdiğini belirtti.  İslam düşüncesinde akıl, haber-i sadık ve duyu organlarının “doğru bilgi” elde etmenin temel araçları olarak kabul edildiğini anımsatan Arslan; “Kur’an ve sünnete göre hangi yöntem ve araçlarla elde edilirse edilsin bilginin ve sahibinin ahlaki zeminden kopmaması gerekir. Bilgi, hedef, yöntem, araç ve konuları bakımından ön yargılardan arınmış zihnî bir çevre ve ahlaki bir çerçeve içinde kalmalıdır. Ahlak esaslarına bağlı bilgi; ilim, irfan ve hikmete dönüşerek hayata en hakiki anlam ve amaçlarını kazandırır” dedi.
 
Arslan’ın yazısından önemli konular şöyle:
 
Ayet ve Hadislerle Bilgi Ahlakı
 
“İslam bilgi ahlakı bakımından insanların özel hayatı, araştırma ve bilginin değil mahremiyet ve ahlakın konusudur. Aynı şekilde dedikodu, suizan, söz taşımak ve tecessüs ile (Hucurat, 49/12.) bilgi edinme ve yayma yolu, ahlaka ilişkin problemlerdir. Müslümanların bu ve benzeri ahlaki zaaflardan özenle uzak durması gerekir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kişinin bir şekilde muttali olduğu her şeyi yaymasını hoş görmemesi (Müslim, Mukaddime, 5.) bu konudaki en önemli ilkelerdendir. Bilgi edinme, öğrenme süreç ve teknolojilerinin doğal ve klasik araçları içinde sayılabilecek harf, kelime, kalem, satır, kitap gibi unsurlar en derin/ geniş anlamda saygındır. Aynı şekilde öğrenme ve bilgi bizatihi değerli ve hürmete layıktır.  Bilmek ve bilmemek karanlık ve aydınlık kadar farklıdır (Fatır, 35/19-22; Zümer, 39/9). Bilmeyenlerin ehline sorması; bilginlerin ise her bilenin üstünde bir bilen olduğunu (Yusuf, 12/76.) unutmaması, bilginin kibre ve yüke dönüştürülmemesi (Cuma, 62/5.) veri, haber ve bilgileri edinmenin ve analiz etmenin asgari kurallarındandır. “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme…” (İsra, 17/36.) buyuran Yüce Allah; insanın ilgi, bilgi, görev, yetki ve sorumluluğu dışında kalan; bireysel yahut kamusal yarar sağlamayan konuların ardına düşülmesini, araştırılıp soruşturulmasını ve doğal olarak bu şekilde elde edilen bilgilerin yayılmasını yasaklamıştır. (Maide, 5/101.) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) fayda vermeyen bilgiden Allah’a sığınması (Tirmizi, Daavat, 68; Nesâî, İstiaze, 27; Ebu Davud, Salat, 367; İbn Mâce, Fedâilu’l Kur’an, 18.) aynı eksendeki bir başka önemli ölçüdür. Müslümanların doğruluğunu teyit ederek sahip oldukları bilgi, verdikleri haber ve sergiledikleri davranışlar birbiriyle akli ve ahlaki olarak tutarlı, uyumlu ve eşgüdümlü olmak durumundadır. İslam’ın doğruluk ilkesi bilgi, haber ve davranış arasındaki uyum ve bütünlüğün ahlaki sonuç ve göstergelerindendir.
 
“Dijitalleşme süreci, kaygan bir zemin haline gelebilir”
 
Arslan, her türlü eleştirilere rağmen günümüz dünyasının dijital mecraları çekici, kolay erişilebilir ve hızlı oluşuyla en yaygın bilgi kaynağı hâline geldiğini söyledi. "Bu durum veri ve bilgilerin serbest dolaşımı, bilgiye erişimde fırsat eşitliği ve çeşitliliği sağlayabilmesi gibi hususlar açısından olumlu görülebilir" diyen Arslan şöyle devam etti:

"Ancak bahse konu mecralardaki yerel ve küresel ölçekli dijital güç odaklarının her çeşit manipülasyon ve dezenformasyonla sanal bilgi ortamlarını kirletilebildiği asla unutulmamalıdır. Dahası hayatın ve ticaretin kolaylaştırılması gibi gerekçelerle desteklenen dijitalleşme süreci; tanıtımın reklama, reklamın teşhirciliğe evrilebildiği oldukça hassas ve bir o kadar da yanıltıcı hatta yönlendirici müphem ve muğlak bir zemin hâline gelebilmektedir. Dijital mecralarda kendine kolaylıkla alan açabilen her seviyedeki algı operasyonlarına karşı birey, aile ve toplum düzeyinde bilinç seviyesinin yükseltilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Bu zorunluluk asayiş birimlerini ilgilendiren organize suçlara ilişkin haberlerden Covid-19 salgını gibi olaylara dair verilere kadar hemen her alanda geçerliliğini korumaktadır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 salgınıyla beraber; salgına ilişkin veri, haber ve bilgilerin özellikle sosyal medya ağlarında doğru ve sağlıklı bir şekilde yer almasını (infodemi) sağlayabilmek için ilgili taraflarla antlaşmalar yapması bu alanda atılmış önemli ve olumlu bir adımdır.
 
“Sanal Ortamda İnsan: Hem Av Hem de Avcı”
 
Bilişim teknolojilerine ilişkin ulusal ve uluslararası istatistikler ana parametreler bakımından birbirini desteklemektedir. Bu istatistikler tüm alt çeşitleriyle birlikte internet ağlarının her geçen gün daha çok yayılan bir platform olduğunu ve bu dijitalleşme eğilimine direnmenin neredeyse imkânsız olduğunu ortaya koymaktadır.
 
Dijital dünyanın doğası, her bir kullanıcıya eşzamanlı olarak; kaynak, yorumlayıcı, reklamcı, pazarlamacı, hedef ve pazar olabilme imkân ve ortamı hazırlamaktadır. Yani insanlar sanal âlemde hem av hem avcı durumunda kalabilmektedir. Örneğin bir kişi sokakta gördüğü olağanüstü bir durumu kayıt altına alarak ilgililere iletebilecekken sosyal medyada paylaşarak takipçi sayısını ve hesabına olan ilgiyi artırmayı tercih edebilmektedir. Bir başkası kendine ait dijital ortamda ilgi toplayacağını düşündüğü herhangi bir konuda en marjinal içerikleri en doğru bilgiymiş gibi insanlığın yararına (!) sunabilmektedir.
 
Farklı olanın ilgi çekeceği müsellemdir. Ama farklı olan her veri, mesaj ve bilginin doğru olamayacağı aşikârdır. Hangi içeriklerin hakikate uygun olduğu kullanıcıların sağduyusu ve kamu otoritelerinin takip, güç, dikkat ve hızına kalmış durumdadır. Ancak milyarlarca kaynağın takip ve denetim sürecinden geçmesi sanıldığı kadar kolay değildir. Bu durum bireysel, ailevi, toplumsal hatta küresel düzeyde bir hassasiyet gerektirmektedir.
 
“Değerlerimizi, dijitalleşmenin cazibesine feda etmemeliyiz”
 
Sonuçta olanca yoğunluğuna ve yoruculuğuna rağmen dijital mecralara bigâne kalmak mümkün değildir. Bu ortamlardan akan verilerin sıhhati ve sunum tarzı kendine özgü bir okuryazarlık gerekmektedir. Çünkü sanal mecralardan gelen veriler, yalan, yanlış, eksik ve çarpıtılmış olabilir. Üstelik bazı durumlarda gerçek olsa bile kötü örnek olabilecek haberlerin yayılmasına, sıradanlaşmasın engel olmak toplumsal açıdan daha doğru ve yararlı olacaktır. Hâl böyle olunca bu sanal ve tartışmalı dataların akıl ve sağduyu süzgecinden geçmesini sağlayacak bir mekanizmayı harekete geçirmek gerekmektedir. Bu mekanizma insanlık vicdanı, ortak akıl ve ahlak olsa gerektir. Hasılı dijital mecralardan edindiğimiz her çeşit bilgiyi hem çağdaş bilişim teknolojilerinin imkânları hem de sahici, gerçek, yetkili, görevli ve sorumlu kişi, kurum ve kaynaklardan doğrulatmadan kabul etmemeli ve asla yaymamalıyız. Bilgiyi tamamlayan ahlak, hukuk, etik, ve estetik gibi değerleri dijitalleşmenin hızına ve cazibesine feda etmemeliyiz. Böylesi bir dijital okuryazarlık bireysel ve toplumsal zorunluluğun ötesinde dinî bir vecibedir. Aksi takdirde hikmet ve marifetle süslememiz gereken bireysel, ailevi ve toplumsal hayatımızı; emoji ve görsellerle tasarlanarak çekici hâle getirilmiş sanal hurafelerin dezenformasyon ve manipülasyonlarına kurban etmiş oluruz.
 

Bu haber 1809 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum